Privacy Statement

Classic Wings NL (hierna Classic Wings) gevestigd aan de Elzenstraat 21 te Uden, homebase vliegveld Teuge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Info@classicwings.nl

Rob de Man is de functionaris gegevensbescherming van Classic Wings. Hij is te bereiken via rgtdeman@gmail.com of mobiel via +31642015119

Persoonsgegevens die wij verwerken

Classic Wings verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de meeste maar wel limiterende persoonsgegevens die wij verwerken. Wij verwerken deze gegevens ten behoeve van het maken van een afspraak/boeking. Daarnaast hebben wij deze gegevens nodig voor de vluchtuitvoering; om te weten wie we aan boord van onze vliegtuigen hebben.

Wij verwerken de volgende gegevens:

–          Naam

–          Adres gegevens

–          Telefoonnummer

–          E-mail adres

–          Paspoortgegevens bij non Schengen vluchten

–          Cockpit of niet cockpitplaats/ cabineplaats

–          Man, vrouw, kind, baby

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rgtdeman@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 Classic Wings verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–          Passagier gegevens (non Schengen vluchten ook paspoortgegevens)

–          Boeking/reserveringen.

–          Contact informatie ten behoeve van de vluchtuitvoering.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Classic Wings neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Classic Wings ) tussen zit. Classic Wings gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

–          Online Booking System: Dit systeem gebruiken wij om passagiers de kans te geven zelf een boeking te maken. Betaling geschiedt via Ideal of de PIN. ( under constuction)

–          Flight planning tool t.b.v. mass and balance (man, vrouw, kind)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren passagiers en boekingsgegevens tot uiterlijk 3 maanden nadat de vlucht is uitgevoerd. Wij bewaren deze gegevens tot deze tijd voor onze administratie. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om contact op te nemen ten behoeve van de vluchtuitvoering of afhandeling van eventuele betalingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Classic Wings verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Classic Wings gebruikt een built in statistiek programma in deze website alleen ten behoeve van gebruik en vindbaarheid van onze website. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Classic Wings en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rgtdeman@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op uw verzoek.

Classic Wings wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Classic Wings neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Rob de Man via rgtdeman@gmail.com.

Classic Wings bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën);

– Vluchtgerelateerde gegevens 3 maanden na vluchtuitvoering.

– Financiële gegevens omtrent betaling en vouchers de wettelijke bewaartermijn.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze Privacy Verklaring neemt u dan contact met ons op.